حاجی کریمی

/ عضو هیئت مدیره

تاريخ تولد: 3/10/1350             وضعيت تأهل: متاهل و داراي دو فرزند

آدرس: ايلام – خيابان پژوهش – دانشگاه ايلام – دانشکده کشاورزي، کد پستي 516-69315

تلفن :  32227015-084

E-mail address: haji.karimi@gmail.com

 

استخدام: 1384-1383: عضو هئيت علمي بخش علوم زمين دانشگاه شيراز

1384 تاکنون : عضو هئيت علمي گروه مرتع و آبخيزداري، دانشکده کشاورزي، دانشگاه ايلام.

درجه علمي: استاد

تحصيلات:

مقطع رشته دانشگاه شروع پايان معدل ملاحظات
كارشناسي زمين شناسي اصفهان 1369 1373 86/17 رتبه اول
كارشناسي ارشد زمين شناسي – آبشناسي شيراز 1373 1376 68/17 رتبه اول
دكترا زمين شناسي – آبشناسي شيراز 1377 1382 62/17 اولين فارع التحصيل در کشور

 

پايان نامه ها:

كارشناسي ارشد: بررسي هيدروژئولوژيكي و هيدروشيميايي چشمه ها و پيزومترهاي تاقديس پودنو فيروزآباد

 

دكترا: Hydrogeological behaviour of the Alvand basin Karst aquifers, Kermanshah

 

افتخارات و بورسيه:

 • فارغ التحصيل رتبه اول کارشناسي زمين شناسي دانشگاه اصفهان 1373
 • فارغ التحصيل رتبه اول کارشناسي ارشد زمين شناسي-آبشناسي دانشگاه شيراز 1376
 • رتبه اول آزمون دکتراي هيدروژئولوژي کشور، دانشگاه شيراز 1377
 • اولين فارغ التحصيل دکتراي آبشناسي در سطح کشور از دانشگاه شيراز 1382
 • بورسيه از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (دوره دکترا)
 • فرصت مطالعاتي 6 ماهه دوره دکترا – فرانسه (دانشگاه مونتپليه)، 2003
 • پژوهشگر نمونه گروه توليدات گياهي دانشگاه ايلام 1384
 • پژوهشگر نمونه گروه جنگل و مرتع دانشگاه ايلام 1386
 • پژوهشگر برتر گروه جنگل و مرتع دانشگاه ايلام 1387
 • پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزي دانشگاه ايلام 1388
 • پژوهشگر برتر دانشگاه ايلام 1389
 • پژوهشگر برتر گروه جنگل و مرتع 1391
 • پژوهشگر برتر گروه مرتع و آبخيزداري 1392

 

سوابق علمي و تحقيقاتي ( پژوهشي) :

 • تدريس درسهاي هيدرولوژي، آبهاي زيرزميني، هوا و اقليم شناسي، آبياري عمومي، زمين شناسي، ژئومورفولوژي، مديريت آب و خاک و مساحي و نقشه برداري در مقاطع کارشناسي و کارداني در دانشگاه هاي ايلام و شيراز.
 • تدريس درسهاي هيدروليك آبهاي زيرزميني، هيدروژئولوژي پيشرفته، هيدروشيمي و كيفيت منابع آب، هيدروژئولوژي پيشرفته (كارست)، هيدرولوژي مناطق خشک، مديريت منابع آب، زمين شناسي کواترنر، مباني هيدروليک و رديابها در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه هاي شيراز، سيستان و بلوچستان و ايلام.
 • مطالعه هيدروژئولوژي ساختگاه سد تنگاب فيروزآباد – فارس (1376)
 • مشاركت فعال دراجراي دو مرحله عمليات رديابي با مواد رنگين در سد تنگاب فيروزآباد – فارس (1377)
 • همكاري در اجراي دو مرحله عمليات رديابي رنگي در ساختگاه سد سيمره – ايلام (1378)
 • همكاري در اجراي دو مرحله عمليات رديابي رنگي در تونل سوم کوهرنگ- چهار محال و بختياري (1379)
 • مطالعه نيمه تفصيلي (تهيه گزارشات هواشناسي، هيدرولوژي و منابع آب كارست) حوزه الوند كرمانشاه (1381)
 • همكاري در اجراي عمليات رديابي در سد خرسان 3 – چهار محال و بختياري (1381)
 • مشارکت در انجام عمليات رديابي سد سازبن – ايلام (1383)
 • مطالعات سازندهاي سخت شمال شيراز (1384)
 • نظارت بر عمليات رديابي سد بهشت آباد – چهار محال و بختياري (1385).
 • همکاري با شرکت مهندسي مهاب قدس در مطالعات منابع آب سازند سخت استان مرکزي.
 • مجري طرح مطالعات رديابي سد پاتاق کرمانشاه (1386).
 • مجري طرح مطالعات هيدروژئولوژي و رديابي سد ليله، جوانرود کرمانشاه (1391)

 

سوابق اجرايی:

 • مدير پژوهش دانشگاه ايلام 1384
 • سرپرست معاونت پژوهشي دانشگاه ايلام 1385
 • معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ايلام 1385 تا 1386

 

–  مقالات درمجلات علمي خارجي و داخلي:

1-Haji Karimi; Ezzat Raeisi, Mohammad Zare (2003) Hydrodynamic Behavior of the Gilan Karst Spring, West of the Zagros, Iran, Cave and Karst Science, V.30, No.1, P.15-22. (ISI Journal).

2- Haji Karimi; Ezzat Raeisi; Michel Bakalowicz (2005) Characterising the main Karst aquifers of the Alvand basin, Northwest of Zagros, Iran, by a hydrogeochemical approach, Hydrogeology Journal, V. 13, Nos. 5-6, P:787 – 799. (ISI Journal).

3- Haji Karimi; Ezzat Raeisi, Mohammad Zare (2005) PHYSICOCHEMICAL TIME SERIES OF KARST SPRINGS AS A TOOL TO DIFFRENTIATE THE SOURCE OF SPRING WATER, Carbonates and Evaporites, Vol. 20, No. 2: 138- 147. (ISI Journal).

4- Karimi, H., Moor, F. (2008) The source and heating mechanism for the Ahram, Mirahmad and Garu thermal springs, Zagros Mountains, Iran, Geothermics, Vol. 37, No.1, P. 84-100 (ISI Journal).

5- حاجي کريمي، محسن توکلي (1386) بررسي منشا آبهاي ظاهر شده در تونل آب بر نيروگاه سد سيمره، ايلام، نشريه زمين شناسي مهندسي، جلد دوم، شماره 1، بهار و تابستان 1386، ص 322- 301.

6- علي زمان رستمي، اسدالله متلاجي، بهنام حمزه، حاجي کريمي (1386) ارتباط جوامع گياهي با شرايط ادافيک رويشگاه در جنگل هاي طبيعي زاگرس مياني (مطالعه موردي: منطقه مانشت استان ايلام)، فصلنامه تخصصي علوم و فنون منابع طبيعي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، سال دوم، شماره چهارم، زمستان 1386.

7- مهران مقصودي، حاجي کريمي، فرشاد صفري و ذبيح الله چهارراهي (1388) بررسي توسعه کارست در توده پرآو-بيستون با استفاده از ضرايب فرود، زمان مرگ چشمه ها و تحليل نتايج ايزوتوپي و شيميايي، فصلنامه پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، شماره 69، ص 65-51.

8- پرويز گرايي، حاجي کريمي، محسن توکلي (1389) تعيين نقشه حساسيت به وقوع زمين لغزش با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره (مطالعه موردي حوزه سد ايلام)، پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان 1389 ص 15-1، (علمي – پژوهشي)

9- پرويز گرايي، حاجي کريمي (1389) تعيين مناسب ترين روش پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوزه آبخيز سد ايلام، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شماره 96، ص 127-101، بهار 1389 (علمي-پژو3هشي).

10- Haji Karimi, Javad Ashjari (2009) Periodic breakthrough curve of tracer dye in Gelodareh Spring, Zagros, Iran, Cave and karst science, v.36 (1), p.5-10 (ISI Journal).

11- Yekdeli Kermanshahi, K.; Tabaraki, R; Karimi, H.; Nikorazm, M. and Abbasi, S. (2010) Classification of Iranian bottled waters as indicated by manufacturer’s labeling, Food Chemistry, v.120, No.4, p. 1218-1223 (ISI Journal).

12- Haji Karimi, Kamal Taheri (2010) Hazards and Mechanism of sinkholes on Kabudar Ahang and Famenin Plains of Hamadan, Iran, Natural Hazards, v.55, No.2, p.481-499 (ISI Journal).