محمدمسعود واسطی

/ رئیس هیئت مدیره

مشخصات کلی:

نام و نام خانوادگي: محمد مسعود واسطي                     عنوان شغلي: رييس هيئت مديره

2-سوابق تحصيلي

مقطع تحصيلي رشته دانشگاه از تا معدل
کارشناسي مهندسي آبياري و زهکشي صنعتي اصفهان 1373 1377 46/15
کارشناسي ارشد مهندسي عمران-آب تهران 1378 1381 46/16

عنوان پايان نامه: کمينه نمودن فشار اضافي در شبکه هاي آبرساني شهري جهت کاهش نشت

3-سوابق علمي و پژوهشي:

3-الف. طرح پژوهشي

عنوان طرح کارفرما سمت وضعيت طرح
کمينه نمودن فشار اضافي در شبکه هاي آبرساني شهري جهت کاهش نشت دانشگاه تهران همکار خاتمه يافته
تحليل جامع شبکه هاي آبرساني شهري به روش HDSM دانشگاه آزاد ايلام مجري خاتمه يافته
مدلي جهت محاسبه تلفات در شبکه هاي آبرساني شهري با استفاده از تحليل هيدروليکي مبتني بر فشار دانشگاه آزاد ايلام مجري خاتمه يافته
حذف اثر حدس اوليه روش نيوتن-رافسون در حل معادلات  در شبکه هاي آبرساني شهري دانشگاه آزاد ايلام مجري خاتمه يافته

 

 

 

3-ب. مقالات کنفراسي:

عنوان مقاله کنفرانس محل سال
مقايسه روشهاي مختلف برآورد دبي- فشار در شبكه هاي آبرساني شهري اولين كنفرانس مديريت منابع آب ايران دانشگاه تهران 1383
تحليل جامع شبكه هاي آبرساني شهري به روش HDSM سومين كنفرانس ملي مهندسي عمران ايران دانشگاه تبريز 1386
تهيه مدلي جهت محاسبه نشت  درشبكه هاي آبرساني شهري سومين كنفرانس ملي منابع آب ايران دانشگاه تبريز 1387
تحليل شبكه هاي آبرساني شامل شبكه شامل تمامي المانهاي هيدروليکي هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران دانشگاه صنعت آب و برق 1387
حذف اثر حدس اوليه روش نيوتن-رافسون در حل معادلات  در شبکه هاي آبرساني شهري اولين كنفرانس مديريت زير ساختها دانشگاه تهران 1388
An Improved Newton-raphson Method to Simulate Water Distribution Networks 33rd IAHR Congress 2009 Vancouver. Canada 2009

3-ج. مقالات چاپ شده:

عنوان مقاله مجله اعتبار مجله سال
مقايسه روشهاي برآورد دبي – فشار در شبكه هاي آبرساني شهري تحقيقات منابع آب ايران علمي پژوهشي 1385
SIMULATE THE WATER DISTRIBUTION NETWORKS BY IMPROVED NEWTON-RAPHSON METHOD International Journal of Academic Research ISSN: 2075-4124 2011

 

 

 

 

 

 

4-سوابق اجرايي 

4-الف. سوابق اجرايي دانشگاهي

عنوان محل مدت سال
معاونت آموزشي و دانشجويي سما واحد ايلام يک سال 1384
مدير گروه عمران واحد ايلام دو سال 91-89

 

4-ب. سوابق اجرايي در مهندسين مشاور

شرکت عنوان شغلي پروژه بخش استان مدت سال
مهندسين مشاور تواناب طراح متنوع هيدروليک تهران يک سال 81-80
مهندسين مشاور ري آب مسئول بخش ساخت مخازن بتني، تصفيه خانه اضطراري، ايستگاه پمپاژ و 160 کيلومتر شبکه دفتر فني دستگاه نظارت ايلام سه سال 85-82
مهندسين مشاور گاماسياب سرپرست طرح سد انحرافي و سيستم آبياري ميمه نظارت ايلام يک سال 86-85
مهندسين مشاور آريو بهين طرح رييس هيئت مديره و مدير بخش هيدروليک کليه پروژه ها هيدروليک ايلام هفت سال تا کنون-86